Skuteczność i bezpieczeństwo suplementacji mononukleotydem β-nikotynamidu (NMN) udowodniono już w wielu badaniach przeprowadzonych z udziałem zwierząt. Wykazano w nich, że suplementacja NMN jest bezpieczna nawet w wysokich dawkach, oraz że znacznie zwiększa stężenie dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD+) we krwi i tkankach, poprawia zdrowie i wydłuża życie.

 

A w jakich dawkach NMN jest skuteczny i bezpieczny u ludzi?

 

W badaniu przeprowadzonym w dwóch ośrodkach klinicznych: Lotus Healthcare and Aesthetics Clinic i Sunad Ayurved w Pune w Indiach, opublikowanym w grudniu 2022 roku (1) oceniono bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność kliniczną suplementacji NMN. Badanie trwało 60 dni i przeprowadzono je z udziałem 80 zdrowych dorosłych w średnim wieku (40 – 65 lat). Uczestników badania podzielono na 4 grupy. Badani w każdej grupie zażywali raz na dobę: dawkę placebo lub 300 mg NMN lub 600 mg NMN lub 900 mg NMN na dobę. Skuteczność kliniczną suplementacji NMN oceniano na podstawie: pomiaru stężenia NAD+ we krwi, pomiaru wydolności fizycznej za pomocą sześciominutowego testu chodzenia, wieku biologicznego krwi  obliczanego przy użyciu kalkulatora Aging.Ai 3.0, insulinooporności  ocenianej w programie HOMA-IR i subiektywnej oceny ogólnego stanu zdrowia wykonanej z pomocą ankiety 36-Item Short Form Survey Instrument (SF-36). Pomiary i ankiety przeprowadzane były po 30 i 60 dniach suplementacji.

Bezpieczeństwo stosowania suplementacji NMN oceniono w oparciu o: monitorowanie zdarzeń niepożądanych, pomiary laboratoryjne i kliniczne.

Jakie były wyniki?

Stężenia NAD we krwi uczestników były statystycznie istotnie zwiększone we wszystkich grupach zażywających NMN w dniu 30 i dniu 60 w porównaniu zarówno z placebo, jak i z wartością wyjściową. Stężenia NAD+ we krwi były najwyższe w grupach przyjmujących 600 mg i 900 mg NMN na dobę.

Zwiększenie odległości marszu podczas sześciominutowego testu marszu było statystycznie istotnie wyższe w grupach 300 mg, 600 mg i 900 mg w porównaniu z placebo w obu dniach 30 i 60, z najdłuższymi odległościami marszu zmierzonymi w grupach 600 mg i 900 mg.

Wiek biologiczny krwi znacznie wzrósł w grupie placebo i pozostał niezmieniony we wszystkich grupach leczonych NMN w dniu 60, co spowodowało statystycznie istotną różnicę między grupami leczonymi a placebo.

Wynik HOMA-IR nie wykazał statystycznie istotnych różnic dla wszystkich grup leczonych NMN w porównaniu z placebo w dniu 60.

Zmiana wyników ankiety SF-36 w dniu 30 i dniu 60 wskazała statystycznie znamiennie lepszy stan zdrowia wszystkich trzech leczonych grup w porównaniu z grupą placebo, z wyjątkiem zmiany w wynikach ankiety SF-36 w grupie 300 mg w dniu 30.

Nie stwierdzono problemów związanych z bezpieczeństwem, a suplementacja NMN była dobrze tolerowana.

Na podstawie analizy zebranych wyników wyciągnięto wnioski, że:

  • suplementacja NMN zwiększa stężenie NAD+ we krwi
  • suplementacja NMN jest bezpieczna i dobrze tolerowana przy  dawkowaniu doustnym do 900 mg NMN na dobę,
  • skuteczność kliniczna wyrażona stężeniem NAD+ we krwi i wydolnością fizyczną osiąga najwyższy poziom już przy dawce 600 mg na dobę.

Autor: Lidia Małczak

 

Źródła:

Leave a Reply