Polityki Prywatności Strony internetowej Evidence Based Supplementation

Pobierz PDF:

Spis treści:

1. Informacje ogólne

1.1. Zgodnie z postanowieniami RODO niniejsza Polityka Prywatności wypełniając obowiązek informacyjny szczegółowo opisuje zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych, przekazanych przez Użytkowników, zapewniające im prywatność podczas przeglądania przez nich witryny internetowej evidencebaseddietetics.com.

1.2. Polityka prywatności Strony internetowej Evidence Based Supplementation, umieszczona jest nieprzerwanie na stronie internetowej evidencebaseddietetics.com, w sposób umożliwiający Użytkownikom jej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jej treści. Polityka prywatności jest również udostępniana Użytkownikom przed zapisaniem się do Biuletynu.

2. Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejsza Polityka Prywatności oznaczają:

2.1. Witryna – Strona internetowa – prowadzona pod adresem evidencebaseddietetics.com przez Lidię Małczak

2.2. Strona (Podstrona) – element składowy Witryny, posiadający własny, unikatowy adres zawierający w pierwszym członie nazwę domeny oraz bezpośrednio po niej następujący znak / (ukośnik, slash) i odpowiedni ciąg liter i/lub cyfr. Przykładem tego jest właśnie podstrona na której się obecnie znajdujemy.

2.3. Administrator Witryny Internetowej – usługodawca, właściciel Witryny internetowej, w niniejszej polityce prywatności właściciel Strony internetowej Evidence Based Supplementation

2.4. RODO – kompleksowy zbiór regulacji przepisów prawnych dotyczący ochrony danych osobowych wprowadzony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a także w celu uzupełnienia przepisów wykonawczych krajowych i EU.

2.5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Witrynę.

2.6. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); np. na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub na podstawie jednego lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2.7. Spseudonimizowanie – przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

2.8. Przetwarzanie Danych Osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2.9. Zaufani Partnerzy – renomowane podmioty współpracujące i dostarczające usługi związane z funkcjonowaniem Witryny evidencebaseddietetics.com:

2.9.1. Google/You Tube – wtyczki społecznościowe, reklamy, dane analityczne

           Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

2.9.2. Facebook/Instagram – wtyczki społecznościowe, reklamy, dane analityczne

            Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/update

2.9.3. OVH, Hostinger.com – firmy hostingowe

            Polityka prywatności OVH: https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobowych/

            Polityka prywatności Hostinger.com: https://www.hostinger.com/privacy-policy

2.9.4. WordPress – dostawca oprogramowania

            Polityka prywatności WordPress: https://automattic.com/privacy/

3. Administrator Danych Osobowych

3.1. Administratorem Danych Osobowych Strony Internetowej Evidence Based Supplementation jest Lidia Małczak

3.2. Dane teleadresowe umożliwiające Użytkownikowi kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

       adres pocztowy: 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Ogrodowa 60/5;

       numer telefonu: tel.: +48 787 656 850;

       adres poczty elektronicznej: lidia.malczak@gmail.com

3.3. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych osób zapisanych na Biuletyn na Witrynie Evidence Based Supplementation.

4. Przetwarzanie Danych Osobowych

4.1. Ochrona Danych Osobowych na Stronie Internetowej Evidence Based Supplementation odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich      przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Komunikacja  na Stronie Internetowej Evidence Based Supplementation szyfrowana jest protokołem bezpieczeństwa SSL. Strona jest hostowana na serwerach Zaufanego Partnera (Hostinger.com).

4.2. Strona Internetowa Evidence Based Supplementation pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach:

4.2.1. na wszystkich podstronach poprzez gromadzenie plików “cookies”; każdorazowe wejście na stronę skutkuje zapisaniem na serwerze spseudonimizowanych informacji: data i godzina, adres IP, informacje o systemie operacyjnym i  przeglądarce internetowej,

4.2.2. na podstronach zawierających formularze kontaktowe; Użytkownik dobrowolnie wprowadza w formularzach jedynie niezbędne, umożliwiające kontakt informacje dodatkowe takie jak np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,

4.2.3. podczas zostawiania komentarzy,

4.2.3.1. kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu, 

4.2.3.2. dodoatkowo anonimizowany ciąg znaków utworzony z twojego adresu e-mail (zwany też hashem) zostaje przesłany do Gravatar w celu sprawdzenia czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/,

4.2.3.3. po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

4.3. Zebrane Dane Osobowe przetwarzane są w celu:

4.3.1. marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO

4.3.2. wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO)

4.3.3. w pozostałych przypadkach Dane Osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) .

4.4. Dane Osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres:

4.4.1. Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

4.4.2. jeżeli Dane Osobowe przetwarzane są w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, będą je przetwarzane w określonym celu do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

4.4.3. jeżeli Dane Osobowe przetwarzane są w oparciu o zgodę Użytkownika, będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

4.5. Użytkownik ma prawo w każdym momencie do:

4.5.1. dostępu do swoich Danych Osobowych,

4.5.2. sprostowania swoich Danych Osobowych,

4.5.3. usunięcia swoich Danych Osobowych,

4.5.4. ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych,

4.5.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych,

4.5.6. przenoszenia swoich Danych Osobowych,

4.5.7. zażądania zaprzestania przetwarzania swoich Danych Osobowych,

4.5.8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4.6. Uprawnienia Użytkownika nie mają charakteru absolutnego, w związku z tym w niektórych sytuacjach Administrator zgodnie z prawem może odmówić ich realizacji.

4.7. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych proszę wysłać informację skierowaną do Administratora lub Inspektora Danych Osobowych na adres e-mail: info@evidencebaseddietetics.com, lub tradycyjną pocztą na adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Ogrodowa 60/5, 55-040 Bielany Wrocławskie.

4.8. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych.

4.9. Dane Osobowe Użytkownika nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Dane Osobowe przetwarzają osoby wyłącznie przez upoważnione przez Administratora.

4.10. Administrator danych nie ma zamiaru wykorzystywać Danych osobowych Użytkownika do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania przekazywania do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4.11. Administrator ma prawo udostępniać Dane Osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podwykonawcom i innym niezależnym podmiotom, z którymi współpracuje: 4.11.1. podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. sądom, organom ścigania, organom państwa),

4.11.2. podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu jego czynności: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, pomoc prawną, w tym w zakresie prowadzonych egzekucji,

4.11.3. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

4.11.4. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze).

5. Postanowienia końcowe

5.1. Administrator Witryny Internetowej zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w Niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie w  odpowiednim terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty ich zamieszczenia i opublikowania.

5.2. Zmieniona Polityka Prywatności wiąże Użytkownika / Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

5.4. Niniejsza Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem internetowym evidencebaseddietetics.com.

5.5. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 06.03.2023.